อนุทิน อนุมติซื้อชุดตรวจให้ รพ.แจกทุกคนที่มีบัตรทอง

อนุทิน อนุมติซื้อชุดตรวจให้ รพ.แจกทุกคนที่มีบัตรทอง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า บอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบเพิ่มชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้ติด เ ชื้ อ CV-19 ด้วย Antigen Test Kit ในวงเงินเบื้องต้น 1,014 ล้านบาท เพื่อจัดหาชุดตรวจให้หน่วยบริการนำไปแจกจ่ายกับประชาชนทุกคนทุกสิทธิต่อไป

ดำเนินแผนการจัดหาภายใต้โครงการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปี 2564 ซึ่งจะจ่ายให้แก่เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ (เครือข่าย รพ.ราชวิถี) ดำเนินการจัดหาเพื่อสนับสนุนชุดตรวจให้แก่หน่วยบริการในเครือข่ายและประชาชน โดยคาดว่าจะนำไปสู่การเปิดให้ประชาชนสามารถตรวจหา เ ชื้ อ CV-19 ด้วยชุดตรวจเอง ในช่วง ส.ค. – ก.ย. 2564

สถานการณ์การ ร ะ บ า ด ของ CV-19 ที่มีจำนวนมากในขณะนี้ จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจคัดกรองหาผู้ติด เ ชื้ อ อย่างรวดเร็ว จึงได้ประชุมบอร์ด สปสช.เร่งด่วน เพื่อให้ขอความเห็นชอบในการจัดหาชุดตรวจให้ประชาชนตรวจหา เ ชื้ อ เองได้ในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือแรงงานต่างด้าว เพื่อให้หา เ ชื้ อ ได้ครอบคลุมที่สุด และต้องทำด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ นายอนุทิน กล่าว

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การเตรียมงบประมาณจัดหาชุดตรวจให้หน่วยบริการแจกจ่ายประชาชนทุกคนทุกสิทธิ จะเป็นการใช้จ่ายจากงบประมาณตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ โดยให้เครือข่าย รพ.ราชวิถี จัดหาชุดตรวจผ่านองค์การเภสัชกรรม (อภ.) โดยในส่วนของวงเงินเบื้องต้น 1,014 ล้านบาท เป็นการประเมินจากจำนวนผู้ติดเชื้อและปริมาณชุดตรวจที่คาดว่าจะใช้ราว 8.5 ล้านชิ้น ในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึง ก.ย. 2564

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ สปสช. ใช้เงินกองทุนจากรายการและประเภทบริการอื่น หรือรายการ รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ที่ไม่มีภาระผูกพันทดรองจ่ายค่าบริการ CV-19 ไปก่อน ในระหว่างรองบประมาณที่จะได้รับเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ รวมถึงให้ความเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง การจ่ายชดเชยสำหรับบุคลากรที่จัดการจาก CV-19 ในวงเงินเหมาจ่าย 2,500 บาทต่อ ซึ่งรวมอุปกรณ์ป้องกันตัวและถุงเก็บ

และเห็นชอบให้การเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโ ร ค ที่เกี่ยวกับหรือโ ร ค CV-19 ในสถานบริการอื่น ให้ถือเป็นกรณีที่มีเหตุสมควร ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราคำใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ซึ่งประชาชนจะสามารถเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโ ร ค ที่เกี่ยวกับ CV-19 เช่น การฉีด วั ค ซี น บริการกักกัน โ ร ค หรืออื่นๆ ที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปหน่วยบริการประจำ

ขอบคุณที่มา siamtoday

About แชร์กันไป

View all posts by แชร์กันไป →