ผู้ใช้รถหลายไม่เคยรู้ “ต่อ พรบ รถทุกปี” เบิกได้3แสน

ผู้ใช้รถหลายไม่เคยรู้ “ต่อ พรบ รถทุกปี” เบิกได้3แสน

สำหรับ พรบ รถยนต์ หรือการประกั น ร ถ ย น ต์ ภ า ค บั ง คั บ ตามพ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ คุ้ มค รอง ผู้ปร ะ ส บ ภั ยจากรถ ที่เราเรียกกันติ ด ป า กก็คือ ประกันรถยนต์ภ าค บั ง คับ (Compulsory Third Party Insurance)

ซึ่งมีการบังคับไว้ว่ารถยนต์ หรือ จักรย านยนต์ ทุกคันจะต้องทำประกันนี้ไว้ และทุกครั้งที่จะต้องเ สี ย ภ า ษีต่อทะเบียนรถ จะต้ อ ง ซื้ อ พ.ร.บ.ควบคู่ไปด้วย เพื่อคุ้ ม ค ร อ งผู้ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุจ ากรถยนต์ และจักรย านยนต์ เป็นหลัก

การคุ้มคร อ งนั้นมีหลายกรณี และครอบ คลุ มสามารถใช้เบิกได้ดังนี้

ค่าเ สี ยห า ยเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องร อ พิ สูจ น์คว าม ผิ ด

1 ค่ า รั ก ษ าพ ย า บาล จากการบ า ด เจ็ บ จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

2 การเ สี ย ชี วิ ต สู ญ เ สี ย อ วั ย วะ หรือ ทุ พ พ ลภ าพ อ ย่ า งถาวร 35,000 บาทต่อคน

หากเสียหายรวมกันทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

3 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้เคลมประกัน จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดตามก ฎ ห มาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่ า เ สีย ห ายเบื้องต้นดังนี้

กรณีเป็นฝ่ายถูก

1 ค่ารั ก ษ าพย าบาล จากการ บ า ดเ จ็ บ สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน

2 การเ สี ย ชี วิ ต หรือ ทุ พ พ ล ภ า พ อ ย่ า งถาวร 300,000 บาทต่อคน

3 สู ญ เ สี ย อ วั ยว ะ

3.1 สู ญ เ สี ย มื อตั้งแต่ข้ อ มื อ หรือ แ ข น หรือเท้าตั้งแ ต่ข้ อ เ ท้ า หรือข า หรือ ต า บ อ ด อ ย่ า งใดอ ย่ า งหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป 300,000 บาท

3.2 สู ญเ สี ย มื อตั้งแต่ข้ อ มื อ หรือแ ข น หรือเท้าตั้งแต่ ข้ อ เ ท้ า หรือข า หรือส า ย ต า(ต า บ อ ด) หรือ หู ห น ว กเป็นใ บ้ หรือเ สี ย ค า มสามารถในการ พู ดหรือ ลิ้ น ข าด สู ญเ สี ย อวั ย วะ สื บ พั น ธุ์ หรือค ว ามส ามาร ถในการสื บ พั น ธุ์ จิ ตพิ ก า รอย่ างติ ด ตัว หรือเ สี ยอ วั ย ว ะอื่นใด 250,000 บาท

3.3 สู ญ เ สี ย นิ้ วตั้งแต่ ข้อ นิ้ วขึ้นไป ไม่ว่ านิ้ ว เดี ยว หรือ หล า ยนิ้ว 200,000 บาท

4. ค่ า ช ดเ ชย ก า รรั ก ษ าตั ว กรณีผู้ ป่ ว ยใน 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 20 วัน หรือไม่เกิน 4,000 บาท

5. จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดรวมกันต้องไม่เกิน 304,000 บาท

6. วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเ ห ตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5,000,000 ต่อครั้ง

7 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเ ห ตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง 10,000,000 ต่อครั้ง

เอกส ารที่ต้องใช้เมื่อเครม พ.ร.บ.
กรณีบ า ดเจ็ บ

1 สำเนาบัตรประชาชน ผู้ ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ

2 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ กรณีเบิกค่าชดเชย หรือ ผู้ป่ วยใ น

กรณีทุ พ พ ล ภ า พ

1 สำเนาบัตรประชาชนผู้ประส บ อุ บั ติ เ ห ตุ

2 ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการรั ก ษ าตั วเป็นผู้ ป่ ว ยใ น

กรณีเ สี ย ชี วิ ต

1 สำเนาบัตรประชาชนผู้ประ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ

2 ใบรับรองแพ ท ย์ และหนังสือรับรองควา มพิ ก า ร

3 สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสี ยหา ยจากการประส บภั ยจากรถ

4 ใบมรณบัตร

5 สำเนาบั ต ร ประช าช น ทาย า ทสำเนาทะเบียนบ้าน

6 สำเนาบันทึกประจำวันในค ดีข องพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ค ว า ม ต า ย เพราะการประสบภั ยจากรถ

7 เมื่อเตรียมเอกส ารเรียบร้อยแล้ว สามารถทำเรื่องขอเบิกเงิน จาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประส บ ภั ยจากรถ จำกัด ได้ทุก ส า ข าทั่วประเทศ

การเบิกจ่ายเงินจะทำการภายใน 7 วัน ซึ่ง พ.ร.บ.จะคุ้มครองผู้เสียหายในส่วนของคนเท่านั้น ส่วนทรัพย์สิน หรือ ตัวรถจะไม่มีได้รับการคุ้มครอง “ฉะนั้น ผู้ขับขี่รถยนต์ ควรจะทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หรือที่เราเรียกว่าประกันรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นชั้น 1 ชั้น 2 หรือชั้น 3 ก็ควรทำไว้เช่นกัน เพื่อประกันความเสี่ยงจาก อุ บั ติ เ ห ตุ ที่จะเกิดขึ้น”

คราวนี้คงเข้าใจและรู้จัก พ.ร.บ. กันมากขึ้นแล้วนะคะ จำไว้ให้ดีค่ะก่อนจะเ สี ย สิ ท ธื์ที่เราพึงได้รับ แต่ยังไงทางเราก็ขอให้คุณขับขี่อย่ า งป ลอด ภั ย อ ย่ าไ ด้ ใช้ พ.ร.บ.เลยค่ะ

ขอบคุณที่มา krustory

About แชร์กันไป

View all posts by แชร์กันไป →