6 เอกสาร ที่ไม่ต้องแจ้งหาย สามารถไปทำใหม่ได้เลย

6 เอกสาร ที่ไม่ต้องแจ้งหาย สามารถไปทำใหม่ได้เลย

เนื่องด้วยมีพี่น้องประชาชนหลายท่านเดินทางแจ้ง ค ว า ม บั ต รป ร ะช า ช น หายบ้าง ใบขับขี่หายบ้าง ที่โ ร ง พั ก ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วว่าเอกส ารเหล่านี้ถ้าเกิดหายก็ไม่จำเป็นต้องมาแจ้งค ว า มหายที่โ ร ง พั ก สามารถไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย แต่ก็ยังมีหลายท่านยังรั้น ยังไม่เชื่อ ยังประสงค์จะแจ้งความหายให้ได้

วันนี้เราจึงข อ ฝ า กประชา สัมพั นธ์ ให้ได้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวก และช่วยประหยัดเวลาของพี่น้องประชาชน ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อทางราชการด้วยเช่นกัน
6 เอกส า ร ร า ช ก า ร หาย ไม่ต้องไปแจ้งความแล้ว สามารถดำเนินการได้ตามนี้เลยครับ

1 ทะเ บี ย น บ้ า นหาย ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

2. บั ต รปร ะชา ชนหาย ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้นนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

3 แผ่นป้ า ย ท ะเ บี ย นรถหาย ให้นำสมุดคู่มือการจดท ะ เ บี ย น รถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้เลย

4 ใบอ นุ ญ าต ขั บ ขี่หาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำใบอ นุ ญ า ตขั บ ขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่ก ร ม ก ารขนส่งทางบก หรือสำ นั กงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม

5 บัตรประ กัน สั ง ค ม และบัตรรับรองสิทธิ รั ก ษ าพ ย าบ า ลหาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อ ผ่ า น ฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

6. บัตรปร ะจำ ตั ว ผู้ เ สี ย ภ า ษีหาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนั กง าน ส ร รพ า ก รพื้นที่เขตของท่าน

สำหรับท่านที่บัต ร ป ระ ชา ช นหายแล้วต้องการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า เอกส ารตัวนี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว ทางหน่วยงานที่ออกบัตรก็มีบริการสำหรับกรณีนี้ให้บริการอยู่แล้วครับ

ขอขอบคุณ t r u e i d . n et

About แชร์กันไป

View all posts by แชร์กันไป →