หากหนี้สินเยอะ ลองขอท่าน สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช

หากห นี้สินเยอะ ลองขอท่าน สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช

ปัญหาห นี้สินเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหล า ยๆคน ซึ่งบางคนก็หาทางออ กได้ แต่สำหรับบางคนหาทางออ กไม่ได้จึงต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธ์ และวันนี้เรามีสิ่งดีๆสำหรับผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้มาฝากกัน นั่นคือ การบนบานกับสมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช ลองขอท่านดูนะค่ะเผื่อจะช่วยให้เราพ้นจากปัญหาห นี้สิน

แต่มีความเชื่ อ ต่อ กัน มาว่า หากท่าน มีห นี้สินล้นพ้นตัว อย าก ปลดห นี้ ต้องขอสมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช สำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจากภา

ระห นี้สิน นั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุด เพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอ ด คือ การพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

โดยเฉพาะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช วงเวียนใหญ่ ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสาม า ร ถช่วยเหลือ ในเรื่องของห นี้สินได้ เพราะในอ ดีตนั้น เคยเป็นห นี้เป็นสิน ประเทศจีน จึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัวอ กของคนเป็นห นี้นั่นเอง

โดยสมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราชพ ระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า เมื่อครั้งเสี ย กรุงศรีอยุธย า ครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียง จะได้รับการเทิดทูน อย่ าง สูงจากชนชาวไ ท ย ในฐานะพระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอ ดมา

ด้วยความเชื่ อ ว่า บารมีแห่งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในเรื่องการค้ า ข า ย การเรียนการงานห นี้สินจากการค้ า ข า ย นอ กจากนี้แล้วผู้ไปบนบาน ยังสาม า ร ถขอให้ท่าน ช่วยเรื่องค้ า ข า ยการเรียนการงานอีกด้วย

สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป 16 ด อ ก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ และหลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน ต ามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการนำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ พระเจ้าต ากสิน มหาราช สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช ทรงคอยปกป้องรั ก ษ าแผ่นดิน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ และมีชัยชนะเหนืออริราช ศั ต รู ที่ต้องเตรียมมี

1.ด อ กไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์

2. เครื่องถวาย แก้บน โปรดด าบไ ท ย ครั้งละ 2 เล่ม และปืนใหญ่จำลอง

3. โปรดเ สี ย งประทัด และเ สี ย ง ปื น

4. น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น

5. ผู้มีความซื่อสั ตย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ตลอ ดจน ผู้ที่เป็นนัก ร บ รั้วของชาติ

6. พระกระย า หารที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบไ ท ยง่าย และอาหารแบบเดินทัพทั้งหล า ย เช่น เครื่องของแห้งต่าง

7. ผลไม้ไ ท ย และจี น เครื่องเซ่นไหว้ แบบจีนเต็มชุด เช่น เ ป็ ด ไ ก่ หั วห มูบ ายศ รี และซ าแ ซ

8. แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหน อ ง นกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน

เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ เมื่อจะขอพระบารมี ต้องจุดธูป 16 ด อ ก กลางแจ้งแล้ว กราบขอพระราชทานพระบารมี ต ามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ พระเจ้าต ากสิน มหาราช ให้ท่องนะโม 3 สามจบ อาราธนา ด ว ง พระวิ ญ ญ าณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระคาถา ให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่

ที่มา postsabaidee

About แชร์กันไป

View all posts by แชร์กันไป →