คนถือครองที่ดินต้องรู้ สีตราครุฑในโฉนดที่ดินบอกอะไร ดูให้ดี ก่อนโดนโกง

วันนี้เรามีเกร็ดความรู้ของโฉนดที่ดิน มากฝากคนที่ถือครองที่ดินอยู่ในมือ ก่อนที่คุณจะทำการซื้ อข า ยที่ดินควรที่จะรู้ไว้ว่าสีตราครุฑแต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไร ไปอ่านพร้อมๆ กันเลยจะได้ไม่โดนโ ก ง

ที่ดิน นับว่าเป็นท รั พ ย์สินที่มีค่า มีร า ค า และมีประโยชน์แก่มวลมนุษย์อย่างยิ่ง เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ในการเกษตรก ร ร ม ใช้ในการอุตสาหก ร ร ม ใช้เป็นหลักประกัน และอื่น ๆ นอ กจากนี้ ที่ดินยังเป็นเครื่องแสดงฐานะความเป็นอยู่

ของแต่ละคนด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงล้วนพย าย ามใฝ่หา ให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง แม้ปัจจุบันที่ดินจะมีร า ค าแพงสักเพียงใดก็ต าม ก็จะพย าย ามทำงานให้ได้มาเพื่อจะได้แลกซื้ อที่ดิน เป็นของตนเองสักแปลง

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรปล่อยผ่าน เพราะไม่เช่นนั้นท่านอาจโดนโ ก ง หรือเสียสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินได้ วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจและอธิบาย ถึงข้อควรรู้ของ ‘ครุฑ’ ลักษณะต่างๆ ที่ประทับบนใบโฉนดที่ดินจะได้ไม่โดนโ ก งเมื่อเราทำการซื้ อข า ย ซึ่งการครอบครองที่ดิน ถือเป็นก ร ร มสิทธิ์ที่ประชาชนควรรั ก ษ าไว้

โดยมีเอ กสารเป็นเครื่องยืนยัน หรือที่เรียกกันว่า โฉนดที่ดิน เป็นหนังสือสำคัญซึ่งออ กให้ต ามกฎหมายที่ดิน รวมทั้งโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า ‘ได้ทำประโยชน์แล้ว’

ซึ่งจะเป็นหนังสือที่บอ กให้รู้ว่า ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีก ร ร มสิทธิ์ในที่ดินอย่างสมบูรณ์ มีสิทธิในการทำประโยชน์จากที่ดิน จำหน่าย และขัดขวางไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับท รั พ ย์สิน โดยไม่ถูกด้วยกฎหมาย

ท่านรู้หรือไม่ว่าสีของ ‘ครุฑ’ บนหัวโฉนดแต่ละประเภท ซึ่งมีอยู่ 3 สีด้วยกัน คือ ครุฑแดง ครุฑเขียว และครุฑดำ ซึ่งนิยมใช้เป็นชื่อเรียกของเอ กสารที่ดินแต่ละประเภท มีความแตกต่างกันดังนี้

ครุ ฑแดง คือ ‘โฉนดที่ดิน ( น.ส.4 )’ ซึ่งเป็นเอ กสารแสดงกร รมสิ ทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด ซื้ อข า ยได้ โอนได้ถูกต้องต ามกฎหมาย ที่ประชาชนส่วนใหญ่มีครอบครองกัน ส่วนคำว่าโฉนดหลังแดง แตกต่างกับครุฑแดง คือเอ กสาร น.ส.4 จะมีการระบุด้านหลังโฉนดว่า ห้ามโอน !! ภายในระยะเวลา 5-10 ปี

ค รุฑเขียว คือ ‘หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ‘ ประเภท น.ส.3 ก. ย้ำว่า น.ส.3 ก. ซึ่งออ กในท้องที่ ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

ครุ ฑดำ คือ ‘หนังสือรับรองการทำประโยชน์’ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. สังเกตุง่ายๆ สองอันนี้จะไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

สำหรับเอ กสารแสดงการครอบครองที่ดินอื่นๆ ที่ควรทราบ มีดังต่อไปนี้

แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ( ส.ค.๑ )

แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ( ส.ค.๑ ) คือใบแจ้งการครอบครองที่ดินเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่า ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่ ( แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค.๑ อีกแล้ว ) ส.ค.๑ ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออ กให้เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินของราษฎรเท่านั้น

ดังนั้นต ามกฎหมายที่ดินที่มี ส.ค.๑ จึงทำการโอนกันได้เพียงแต่แสดงเจตนาสละการครอบครองและไม่ยึดถือพร้อมส่งมอบให้ผู้รับโอนไปเท่านั้น ก็ถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้ว ผู้มี ส.ค.๑ มีสิทธินำมาขอออ กโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข ) ได้ 2 กรณี คือ

กรณีที่ ๑ นำมาเป็นหลักฐานในการขอออ กโฉนดที่ดินต ามโครงการเดินสำรวจออ กโฉนดที่ดินทั่วประเทศ กรณีนี้ทางราชการจะเป็นผู้ออ กให้เป็นท้องที่ไป โดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนล่วงหน้า

กรณีที่ ๒ นำมาเป็นหลักฐานในการขอออ กโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข ) เฉพาะราย คือ กรณีที่เจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขอออ กโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ก็ให้ไปยืนคำขอ ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่เฉพาะการออ กโฉนดที่ดินนี้ จะออ กได้ในพื้นที่ที่ได้สร้างระวางแผนที่สำหรับออ กโฉนดที่ดินไว้แล้วเท่านั้น

ใบจอง ( น.ส. ๒ )

ใบจอง คือหนังสือที่ทางราชการออ กให้เพื่อเป็นการแสดงความยินยอมให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่ วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออ กให้แก่ราษฎรที่ทางราชการได้จัดที่ดินให้ทำกินต ามประมวลกฎหมายที่ดิน

ซึ่งทางราชการจะมีประกาศเปิดโอ กาสให้จับจองเป็นคราว ๆ ในแต่ละท้องที่และผู้ต้องการจับจองควรคอยฟังข่าวของทางราชการ

ผู้มีใบจองจะต้องเริ่มทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภา ย ใน ๖ เดือนต้องทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภาย ใน ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบจองและจะต้องทำประโยชน์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ของที่ดินที่จัดให้

ที่ดินที่มีใบจองนี้จะโอนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะตกทอ ดทางมรดก เมื่อทำประโยชน์ต ามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ก็มีสิทธินำใบจองนั้น มาขอออ กหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข ) หรือโฉนดที่ดินได้แต่หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินนั้นจะต้องตกอยู่ในบังคับห้ามโอนต ามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข )

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข ) หม า ยความว่าหนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว

น.ส. ๓ ออ กให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ที่ไม่มีระวาง มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอน หรือออ กในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่า ยทางอากาศ

ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการต ามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ( นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออ ก )

น.ส. ๓ ก. ออ กในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยมีการกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ ( นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออ กให้ )

น.ส. ๓ ข. ออ กในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ และรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการต ามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้ว ( เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นผู้ออ ก )

ใบไต่สวน (น.ส. ๕)

ใบไต่สวน คือ หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออ กโฉนดที่ดินเป็นหนังสือแสดงให้ทราบว่าได้มีการสอบสวนสิทธิในที่ดินแล้ว สามารถจดทะเบียนต ามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ใบไต่สวนไม่ใช่หนังสือแสดงก ร ร มสิทธิ์ แต่สามารถจดทะเบียนโอนให้กันได้

ถ้าที่ดินมีใบไต่สวนและมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์แสดงว่าที่ดินนั้นนายอำเภอได้รับรองการทำประโยชน์แล้ว เมื่อจดทะเบียนโอนจะต้องจดทะเบียนในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก่อน แล้วจึงมาจดแจ้งหลังใบไต่สวน

แต่ถ้าใบไต่สวนมีแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ( ส.ค. ๑ ) หรือไม่มีหลักฐานที่ดินใด ๆ และเป็นที่ดินที่นา ยอำเภอยังไม่รับรองการทำประโยชน์ จะจดทะเบียนโอนกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นการจดทะเบียนโอน มรดก

ประโยชน์ของโฉนดที่ดิน

ทำให้ผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้มีหนังสือสำคัญแสดงก ร ร มสิทธิ์ที่ดินยึดถือไว้เป็นหลักฐาน ทำให้เกิดความมั่นคงในหลักก ร ร มสิทธิ์แก่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของตนทั้งต่อรัฐและในระหว่างเอ กชนด้วยกันทำให้รู้ตำแหน่งแหล่งที่ตั้ง

ตลอ ดจนขอบเขตและจำนวนเนื้อที่ของที่ดินแต่ละแปลงได้ถูกต้อง ทำให้สามารถป้องกันการบุกรุกขย ายเขตครอบครองเข้าไปในที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ที่สงวนหวงห้าม ที่สาธารณประโยชน์ และที่ดินที่ทางราชการได้กันไว้เป็นเขตป่าไม้

ทำให้สามารถระงับการทะเลาะ วิวาท การโต้แย้ง หรือแย่งสิทธิในที่ดินหรือ การรุกล้ำ แนวเขตที่ดินซึ่งกันและกัน ทำให้ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและมีผลเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วย

ทำให้เกิดความรักและความห่วงแหนที่ดินของตน มีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงและพัฒนาที่ดินของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เป็นหลักฐานแสดงทุนท รั พ ย์หรือหลักประกันในการขอสินเชื่อ

และกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้เป็นทุนในการเพิ่มกำลังการผลิตและรายได้เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น ใช้เป็นหลักท รั พ ย์ในการ ค้ำประกัน บุคคลเข้าทำงาน ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ฯลฯ

การตรวจสอบหลักฐานสำหรับที่ดิน สำหรับที่ดินที่เป็นโฉนดกระทำได้โดยสะดวกรวดเร็วเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ประสงค์จะจำหน่ายจ่ายโอน เนื่องจากการโอนที่ดินที่มีโฉนดที่ดินไม่ต้องประกาศ เว้นแต่มรดก

คำเตือน

เอ กสารสำคัญทั้งหมดนี้แม้จะแสดงถึงการเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าบุคคลอื่นแล้วก็ต าม ถ้าหากท่านปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน กล่าวคือ ถ้าเป็นที่ดินที่โฉนดที่ดิน ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 10 ปี และที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน ๕ ปีติดต่อกัน

ที่ดินดังกล่าวจะต้องตกเป็นของรัฐต ามกฎหมา ย หรือถ้าหากปล่อยให้บุคคลอื่นครอบครองโดยสงบเปิดเผย โดยมีเจตนาเอาเป็นเจ้าของโดยท่านไม่เข้าขัดขวาง สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเป็นเวลา 10 ปี ติดต่อกันบุคคลที่เข้าครอบครองนั้นก็จะมีสิทธิไปดำเนินคดีทางศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวได้ก ร ร มสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได้

และที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( น.ส.๓ น.ส.๓ ก. น.ส.๓ ข ) ใช้เวลาแย่งการครอบครองเพียง 1 ปีเท่านั้น ท่านก็จะเสียสิทธิ ดังนั้นเมื่อที่ดินของท่านมีเอ กสารสำคัญดังกล่าวอยู่แล้ว ก็ควรทำประโยชน์และดูแลรั ก ษ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ดินก็จะเป็นของท่าน และเป็น มรดกที่มีค่าให้แก่ทาย าทของท่านสืบต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก.tnews.co.th meesara.club, กรมที่ดิน

About แชร์กันไป

View all posts by แชร์กันไป →