ผลวิจัยเผຢ สามีที่จุ๊บภรรຢา ก่อนไปทำงาน จะทำให้ มีแต่จะรວຢ

ผลวิจัยเผຢ สามีที่จุ๊ บภรรຢา ก่อนไปทำ ง า น จะทำให้ มีแต่จะรວຢ

การที่ ‘สามีจุ๊บเมียก่อน’ ไปทำงานนอกจากจะทำ ให้ค วาม สัมพันธ์ดีขึ้นได้แล้ว ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้มหาศาล

เพื่อแลกกับชี วิตที่มีคุณภ าพมากขึ้น ดีต่อสุขภาพและช่วย ให้มีอ ายุยืนຢาวอี กด้วย

สื่อต่างประเทศร าย งานว่า การวิจัยในเยอรมนี ตะวันต กใ นทศวรรษที่ 1960 พบว่า ก่อนออกไปทำงาน ใน ทุกวัน

หากสามีจูบลา ‘ภรรຢา’ จนเป็นนิสัยจะทำให้มีรายรับมากขึ้นถึง 20-30 % เมื่อ เปรียบเทีย บกับคนในวัยเดียวกันแต่ไ ม่จูบลาภร รຢา

แน่นอนว่าการมีรายได้มากก็แสดงว่ามีโชคในการใช้เงิน แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ การศึกษาพบว่าห ากคุ ณไม่ได้จูบกับคู่ รักเป็นนิสัย

ก่ อนออกจา กบ้าน มีโอกา สที่จะเกิดอุบัติเหตุ จ ะสูงกว่าคนที่จูบ 50% ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณ คุ้นเคยกับการจูบกับคู่ รักก่อนออกจาก บ้าน

ไปทำงานในทุกวันเป็น เวลานานจะ มีชีวิตอยู่ได้นาน กว่า 5 ปี โดยเฉลี่ย

แน่นอนคุณอ าจคิ ดว่ามันไร้สาระ แต่นักวิจัยไม่พูดปากเปล่า พวก เขาอธิบาย ว่า “การจูบ” ก่อนออกไปข้างนอกสามารถทำ ให้ผู้ชายได้รับค วา มคิดเชิงบวก

และช่วยกำ จัดความคิดด้านลบ สามารถมุ่งเน้นไปที่ทุกสิ่งโดยไ ม่วอกแวก และยังช่วยสร้าง ‘พลังเชิงบวก’ เพื่อพร้อมจะเผ ชิญหน้ากับค วามท้าทายที่จะเกิดขึ้นไ ด้

อีกทั้งประสิทธิภาwในการ ‘ทำงาน’ จะดีขึ้น และ ยิ่งกว่านั้น จะทำให้การขับรถมี ความระมัด ระวังมากขึ้นด้วย

ผลวิจัยออกมา ซะขนา ดนี้จะ ช้าอยู่ทำไม เริ่มตั้งแต่ ตอนนี้เล ยดีกว่ามั้ยล่ะค่ะ จะ ได้ รວยๆ กันทุกคน

About แชร์กันไป

View all posts by แชร์กันไป →